Sistem Syura Sebagai Penganti Demokrasi

-

Islam adalah aqidah dan perundangan bagi menjadi petunjuk dan mengatur kehidupan manusia menjadi sempurna. Islam datang melalui wahyu melalui Nabi-Nya yang diutus bagi menunjuk ajar manusia corak kehidupan berTuhan dan agar kita sentiasa berada dalam lingkungan jalan yang selamat. Agama Islam telah sempurna malah menjelaskan segala macam persoalan yang diperlukan manusia termasuklah dalam persoalan politik yang meliputi perundangan/pentadbiran sesebuah masyarakat atau negara, ekonomi, sosial, perhubungan serta kemasyarakatan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya),

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu.” (al-Ma’idah, 5: 3)

Imam Ibnu Katsir menyebut berkenaan ayat ini (maksudnya),

“Ini adalah nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat ini, di mana Allah menyempurnakan untuk mereka agama mereka sehingga mereka tidak perlu lagi kepada agama selainnya, dan tidak perlu kepada seorang Nabi pun selain Nabi mereka (Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa Sallam). Kerana itu, Allah menjadikan Nabi mereka sebagai penutup para Nabi dan mengutusnya kepada manusia dan jin. Tiada kehalalan kecuali apa yang dihalalkannya, tiada keharaman kecuali apa yang diharamkannya, dan tiada agama kecuali apa yang disyari’atkannya. Segala yang disampaikannya adalah kebenaran dan kejujuran.” (Rujuk: Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Ibnu Katsir, Cet. Pertama Oktober 2007 (Bogor), jilid 3, m/s. 26)

Dengan ini, demokrasi bukanlah suatu sistem yang bertunjangkan Islam malah bukan juga merupakan ideologi politik yang lengkap atau sempurna yang boleh dianggap suatu yang bersih lagi adil. Ia diasaskan oleh idea-idea falsafah dan pemikiran manusia yang memiliki banyak kelemahan. Malah, sistem demokrasi itu sendiri memiliki banyak versi dan corak perlaksanaannya agak berbeza-beza bagi setiap tempat atau negara. Ia juga sentiasa berevolusi dari masa ke semasa.

Berbeza dengan konsep Islam, ia adalah bertunjangkan agama yang tujuannya adalah kerana Allah. Konsep Islam adalah konsep mentauhidkan dan mengesakan Allah. Setiap asas perundangan dan peraturan kehidupan adalah diambil dari ketetapan yang telah ada di dalam agama dengan merujuk melalui Kitab-Nya atau Sunnah Rasul-Nya. Dengan menepati kehendak yang Maha Pencipta, maka barulah keadilan sejagat sebenarnya akan dapat dicapai. Kerana kita mengimani bahawa Dila yang Maha Mengatur dan maha mengetahui.

Di dalam Islam, soal pentadbiran, perundangan, dan kaedah memilih pemimpin adalah melalui suatu sistem yang dinamakan sebagai Majlis Syura. Ianya terbina di bawah pentadbiran Islam dan terdiri dari kalangan “Ahlul Hal wal Aqdi” iaitu para ulama dan ilmuan yang soleh, bijaksana, zuhud, adil lagi taat kepada Allah bersesuaian dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin masyarakat Islam yang bertanggungjawab dalam memutuskan sesuatu permasalahan dalam pentadbiran sesebuah masyarakat atau negara. Keadaan perbincangan di dalam Syura ini berlaku dalam keadaan ilmiyah, sopan, berakhlak, tenang, dan berpandukan fakta-fakta agama yang betul serta maklumat yang tepat.

Kaedah Syura amat berbeza sekali dengan perbahasan di dalam sistem demokrasi yang mana sistem demokrasi berpandukan kepada parlimen yang bertunjangkan Britain (The Mother of Parliments) yang ia memiliki kuasa utama dalam pembentukan perlembagaan (sistem yang mentadbir negara). Parlimen bagi sesebuah negara demokrasi boleh dianggotai sama ada oleh parti yang berbeza ideologi, kewujudan kaum lelaki mahu pun wanita (percampuran/ikhtilat), oleh orang kafir, fasiq, berilmu, jahil, mahu pun dari mereka yang memiliki aliran pemikiran yang pelbagai. Setiap usul dan cadangan yang dikutip dari suara mejoriti rakyat dibawa oleh setiap anggota atau perwakilan (termasuklah para pelobi) ke dalam parlimen untuk diputuskan. Yang mana di sini setiap perkara diputuskan berdasarkan terma-terma perlembagaan dan akal. Dengan tersebut, setiap perbincangan dan perbahasan sering melahirkan suasana yang tegang, saling mengkritik, merendah-rendahkan, pelepasan perasaan, pertikaman lidah, pertengkaran dan seumpamanya sebagaimana yang sering berlaku di Korea, Taiwan, Eropah, dan beberapa negara lain. Ini sekaligus menunjukkan betapa tidak matangnya perbahasan seperti itu dan sistem yang mereka duduki.


Berbeza dengan Islam melalui sistem Syura, Ia bertunjangkan kepada dasar-dasar agama wahyu berpandukan al-Qur’an dan as-Sunnah. Ini kerana setiap Muslim beri’tiqad bahawa tiada suatu teori atau falsafah yang lengkap kecuali Kitab Allah (al-Qur’an) yang merupakan wahyu dari Allah sebagaimana dalil yang dibawakan tadi, “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu.” (al-Ma’idah, 5: 3) dan juga firman-Nya yang bermaksud, “Tiadalah Kami lupakan sesuatu pun dalam al-Kitab (al-Qur’an)” (al-An’am, 6: 38). Oleh kerana itulah, Islam menolak apa jua teori dan pemikiran yang bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam yang telah sempurna bagi manusia.

Di dalam perundangan Islam, pemimpin adalah dipilih melalui sistem Syura yang melibatkan ahlul hal wal aqdi yang terdiri daripada para ulama lagi ilmuan yang mengetahui selok-belok kepimpinan, yang soleh, bijaksana, zuhud, adil lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Majlis Syura mungkin terdiri dari 2 orang anggota, tiga orang, empat orang, lima orang, atau enam orang. Ia juga sah dengan satu orang keanggotaan berdasarkan atsar (riwayat dari sahabat) tertentu. (Ikuti perbahasannya di dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah oleh Imam al-Mawardi)

Mereka dari kalangan anggota majlis Syura (ahlul hal wal aqdi) perlulah mengetahui dan menyelidiki peribadi seseorang yang hendak dipilih sebagai pemimpin. Sama ada dia layak atau pun tidak. Sama ada dia memiliki ciri-ciri kepimpinan yang baik atau tidak. Kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihannya, paling lengkap kriterianya, mampu berijtihad di dalam soal hukum tertentu di dalam pentadbiran, yang mampu mendapat sokongan (ketaatan) daripada rakyat, dan mereka tidak menolak dalam membai’atnya (mentaati dan mengangkatnya). Seseorang yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin tidak boleh dipaksa dan jika dia menolak untuk dijadikan sebagai pemimpin, maka jawatan kepimpinan haruslah diberikan kepada orang lain yang memiliki kelayakan. Ini kerana jawatan kepimpinan adalah aqad atas dasar kerelaan dan tidak boleh mempunyai unsur-unsur paksaan di dalamnya. (Rujuk: Imam al-mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Darul Falah (Jakarta), Cet. 3 (Mei 2007), m/s. 6)


Perlantikan pemimpin juga adalah berdasarkan kriteria semasa. Menurut Imam al-Mawardi di dalam persoalan ini katanya:

“Jika individu pertama lebih pandai dan individu kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang diperlukan adalah keberanian kerana wujudnya pelbagai ancaman dan perlunya kepada pertahanan dan perjuangan, maka mereka yang lebih berani diperlukan. Jika yang diperlukan pada zaman tersebut adalah ilmu, di mana mungkin pada masa tersebut bermunculan ramainya ahli bid’ah dan banyaknya kejahilan maka individu yang berilmu adalah lebih diperlukan.” (Rujuk: Imam al-mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Terbitan Darul Falah (Jakarta), Cet. 3 (Mei 2007), m/s. 6)

Maka, melalui majlis Syura, pemilihan utama bagi suatu jawatan kepimpinan adalah berlegar di dalam pemesyuaratan dan perbincangan dalam kalangan barisan para ulama, mereka yang benar-benar berilmu dan arif lagi bijaksana dalam soal tersebut. Ia tidak diserahkan kepada orang awam atau kelompok sembarangan yang tidak berkelayakan yang mana terdiri dari pelbagai latar belakang yang sama ada diketahui atau sebaliknya. Maka, pemilihan dapat berlaku dengan aman, ilmiyah, dan pemilihan berlaku dengan tepat di atas dasar ketelitian serta pengetahuan yang menepati keperluan.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan bermesyuarat (syura) antara mereka; dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Surah asy-Syuraa, 42: 38)

Melalui aspek Syura juga, asas piawaian pada setiap permasalahan akan dirujuk kepada al-Qur’an dan bimbingan as-Sunnah. Begitu juga asas, kaedah, serta peraturan untuk suatu ketetapan hukum tertentu dan perundangan diteliti berdasarkan Kitabullah (al-Qur’an) dan as-Sunnah sebelum tindakan dilaksanakan. Setiap persoalan dinilai secara ilmiyah berdasarkan dua sumber tersebut yang merupakan perlembagaan tertinggi umat Islam. Persoalan-persoalan ini diserahkan (dikembalikan) hanya kepada mereka yang mengetahui (yang memiliki ilmu) lagi ahli dalam setiap bidangnya.


“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata.” (Surah al-Ahzaab, 33: 36)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surah an-Nisaa’, 4: 59)

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (tentang isi al-Qur’an dan sunnah) jika kamu tidak mengetahui” (Surah an-Nahl, 16: 43)

Berbeza sekali dengan kaedah-kaedah yang dibentuk di dalam sistem demokrasi, semua perkara dan permasalahan rakyat dikembalikan kepada kebijaksanaan rakyat, kuasa di tangan rakyat (dan melalui wakil-wakilnya di parlimen), dan fokus perlembagaannya adalah juga dibentuk berdasarkan pemikiran manusia yang terbuka kepada pelbagai kelemahan sekaligus membelakangkan perlembagaan tertinggi iaitu al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya.

aku benci

aku benci tv.espcaly tv1,2,3,nt7,n 9 tapi ok sikit...buat tambah dose je
tengok tv,lebih baik aku main laptop,ad sikit faedahnye. time berita
gua tengok gak r,untuk mengetahui perkembangan mutakhir. tidak lebih
dari itu. tp secara tak langsung keluar gak komen2 individu dari mulut
gua.

tengoklah cerita2 yang bermain di kaca tv,penuh dengan ketololan,
kebodohan,kekhayalan,yang paling teruk adalah siaran yang penuh
kemaksiatan kepada ALLAH. antara contoh ceritanye adalah BAWANG MERAH
BAWANG PUTIH,EZORA,PAPAYA,ANAKKU BUKAN ANAKKU, n banyak lagi lah.
semua ini membawa kepada kemurkaan ALLAH.

adakah penerbitnya tidak tahu halal haram.yang telah digariskan dalam al quran?
kalau xpandai bahasa arab leh tengok tafsir.kalau xmahu gak pegi ar masjid2,surau2
untuk mendengar ceramah agama. sedarkah berapa banyak dosa yang ditanggung
oleh pelakon,pengurus,penerbit,n semua krew2 yang terlibat dalam menjayakan
program LAWAN TUHAN itu? mereka hanya tahu tentang kehidupan dunia fana sahaja.

manakah bekalan untuk mereka menghadapi sakaratul maut,alam kubur,
n yang paling besar adalah perhitungan hari kiamat nanti? timbang kebaikan
atau keburuka yang mereka idamkan?